Các khóa học đã đăng ký

Kế hoạch chuyên môn 2018 - 2019

Sự chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Sở GD - ĐT Hà Nội, sự chỉ đạo thường xuyên bằng kế hoạch cụ thể, chi tiết của Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lãng.

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Trường THPT YÊN LÃNG

Số:    /KH –YL

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Mê Linh, ngày 30 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2017 -2018

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 nărn 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017 – 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Công văn số 2754/SGD&ĐT-GDPT ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2017 – 2018 đối với cấp THPT;

- Căn cứ  Chiến lược phát triển trường THPT Yên Lãng giai đoạn 2015-2020.

- Căn cứ tình hình thực tiễn khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục của trường THPT Yên Lãng:

A - Những vấn đề chung:

I - Tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017-2018

1- Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm học:

a - Những thuận lợi:

- Sự chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Sở GD - ĐT Hà Nội, sự chỉ đạo thường xuyên bằng kế hoạch cụ thể, chi tiết của Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lãng.

- Từ những năm học trước, nhà trường đã đạt được những kết quả rất  khích lệ (Đặc biệt là số học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng và đạt giải trong các kỳ thi do Sở GD - ĐT Hà Nội tổ chức). Từ đó, rút ra những bài học bổ ích trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn.

- Đội ngũ giáo viên có nhiều giáo viên có kiến thức vững  và có trình độ tay nghề sư phạm cao, tâm huyết với nghề và có thu  nhập chính đáng do hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Hoạt động của các tổ chuyên môn dần có những hiệu quả  thiết thực trong công tác dạy học và trong thi đua.

- Công tác tự bồi dưỡng trong đội ngũ giáo viên trở thành công việc dần mang tính tự giác do: Nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn cũng chính là nhu cầu của sự khẳng định giá trị thực tiễn của mỗi cá nhân giáo viên trong công tác dạy học. Hàng năm đều có từ 2 giáo viên trở lên được nhà trường đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội cử đi học nâng cao trình độ sau Đại học.

- Nhà trường đã có những định hướng chiến lược cho sự phát triển giáo dục trong những năm trước mắt và trong chiến lược xây dựng  Trường THPT Yên Lãng thành trường chuẩn quốc gia.

- Hàng năm nhà trường đầu tư CSVC trang thiết bị như hóa chất, Thiết bị phòng chuyên môn, Thư viện, các phòng chức năng khác đầy đủ theo hướng chuẩn Quốc Gia, phòng Tin học, phòng ngoại ngữ đầu tư hiện đại nên CSVC đáp ứng tốt các hoạt động dạy và học của nhà trường trong năm học 2017 – 018 và các năm tiếp theo.

- Yếu tố tích cực dần xuất hiện, những tiêu cực trong công tác giảm dần. Điều này tạo được tâm lý tốt cho sự phấn đấu của CB giáo viên .

- Huyện Mê Linh đứng trước cơ hội lớn về đầu tư cơ sở chính trị, cơ sở hạ tầng. Trường THPT Yên Lãng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác giáo dục địa phương.

b - Những khó khăn:

- Khu vực nơi trường đóng phụ huynh chủ yếu làm nghề nông, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa nên việc quản lý việc học tập của con em còn khó khăn, giao phó trách nhiệm cho nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên trẻ nhiều, số lượng nữ đông phần lớn có con nhỏ nên việc đầu tư

 cho chuyên môn còn hạn chế.
           - Đầu vào của học sinh đầu cấp cao so với 2 trường lân cận, nhưng còn thấp so với khu vực nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng văn hóa của nhà trường.
           - Ý thức tự giác học tập của một số học sinh chưa cao, vẫn còn trường hợp học sinh chưa xác định được mục đích, động cơ học tập đúng đắn.

2- Tình hình đội ngũ giáo viên trong năm học 2017-2018

 Số Cán bộ quản lý: 01 Hiệu trưởng; 03 Phó Hiệu trưởng; trong đó: 04 Thạc sỹ.

 Tổng số giáo viên : 62, Số giáo viên nữ: 48

 • Độ tuổi trung bình: 35
 • Trình độ đạt chuẩn: 100%
 • Trình độ trên chuẩn: Thạc sỹ 26.
 • Số giáo viên nữ đang ở độ tuổi nuôi con nhỏ và nghỉ chế độ: Hơn 20
 • Số giáo viên cần cho năm học: Đủ số lượng; Giáo viên trẻ chiếm tỉ lệ cao chất lượng đội ngũ không đồng đều.

B - Một số chỉ tiêu hoạt động chuyên môn và biện pháp thực hiện:

I- Chỉ tiêu khái quát:

 1. Giáo viên giỏi:

Ít nhất có giáo viên đạt giải nhất vòng cụm và thi vòng thành phố.

 1. Các chỉ tiêu theo môn học:

2.1 Chỉ tiêu mũi nhọn (học sinh giỏi cấp thành phố):

   - Từ 10 giải trở lên. (Trong đó có giải cao Nhất hoặc Nhì)

   - Học sinh dự thi vòng 2 thành phố từ 5 học sinh trở lên.

2.2 Chất lượng chuyên môn qua xếp loại văn hoá của học sinh nói chung:

* Chỉ tiêu nhà trường về chất lượng văn hóa.

TT

Học kì

Giỏi

Khá

TB

Yếu, Kém

Ghi chú

1

I

  30%

60%

Dưới 10%

Dưới 1,0%

 

2

Cả năm

     32%

    60%

Dưới 8%

Dưới 1,0%

 

 (Riêng môn Thể dục có số học sinh xếp loại Đạt 100% )

2.3. Tỷ lệ đỗ Tốt nghiệp THPT: Thi TNPT: Đỗ 97,0 % trở lên .

2.4. Tỷ lệ thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng:

Đỗ trên 80% (Trong đó: Đại học 60% trở lên, Cao đẳng 20%  trở lên).

Số lượng học sinh thi ĐH điểm cao tăng.

II - Biện pháp thực hiện:

* Đối với giáo viên:

 1. 1. Làm tốt các kế hoạch hoạt động chuyên môn đầu năm và kế hoạch tuần và trong học kỳ.
 2. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng, hiệu quả trong hoạt động dạy và học. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo đề án Ngoại ngữ của Sở, đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học. Tăng cường tổ chức thi. Tổ chức hội thảo, hội giảng, bài giảng mẫu ở các môn học theo phương pháp đổi mới.
 3. Thực hiện và quản lý tốt nề nếp ra vào lớp đúng giờ, chống cắt xén chương trình, thực hiện việc dạy thêm học thêm theo đúng quy định,
 4. Tăng cường công tác tự bồi dưỡng trong đội ngũ. Động viên các cán bộ giáo viên có điều kiện đi học bồi dưỡng, nâng cao trình độ (theo đúng chuyên ngành đào tạo) nếu nhà trường và các tổ nhóm chuyên môn có thể tạo điều kiện về phân công nhân lực.
 5. Quản lý, sử dụng tốt thiết bị dạy học, khuyến khích GV tự làm đồ dùng dạy học, mua sắm bổ sung kịp thời các thiết bị dạy học theo quy định, nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đặc biệt đầu năm học 2017 – 2018 phụ huynh học sinh đã đầu tư 16 màn hình ti vi bằng hình thức xã hội hóa tự nguyện để phục vụ dạy và học trên các lớp đáp ứng tốt công tác dạy và học cho nhà trường. Nhà trường yêu cầu giáo viên giảng dạy sử dụng tích cực, thường xuyên CNTT một cách phù hợp có hiệu quả để đáp ứng nhu cầu CSVC mà phụ huynh ủng hộ.
 6. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo bộ tài liệu về “ Nếp sống văn minh thanh lịch”.

* Đối với học sinh:

 1. Quản lý tốt về kỷ cương nề nếp, ra vào lớp, đi học đúng giờ, đồng phục học sinh hàng ngày.
 2. Đôn đốc kiểm tra thường xuyên đối với học sinh trong quá trình học tập tại trường.
 3. Tăng cường kiểm tra bài cũ, kiểm tra viết đối với học sinh tạo thói quen học tập cho học sinh.
 4. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, học sinh giỏi để nâng cao chất lượng học sinh đầu cao và giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.
 5. GVCN, GVBM, CMHS thường xuyên quan tâm động viên đôn đốc học sinh tạo được tâm lý yên tâm trong quá trình học tập.
 6. Phát động các phong trào học tập, phong trào hoạt động theo chủ đề chủ điểm, hoạt động tập thể tăng tính đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện cũng như trong cuộc sống.
 7. Tuyên dương khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân học sinh điển hình trong các phong trào học tập, rèn luyện. Phê bình nhắc nhở kịp thời đối với học sinh vi phạm.

* Đối với các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

 1. Phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tạo môi trường học tập thuận lợi nhất cho học sinh.
 2. Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần, nắm bắt kịp thời tình hình học tập để có phương pháp điều chỉnh phù hợp.
 3. Thường xuyên tăng cường tuyên truyền các phong trào tốt, gương người tốt, các gương điển hình trong học tập tạo được động lực đối với học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Các nội dung  trọng tâm hoạt động theo tháng:

 

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

08/2017

- Hoàn thành BDGV và chuẩn bị cho năm học mới.

- Họp CMHS đầu năm học triển khai các nội dung hoạt động của trường năm học 2017 – 2018.

- Ổn định tổ chức, Thực hiện phân công giảng dạy, lên lịch, TKB, kiểm tra công tác tuyển sinh.

- Hoàn tất các loại kế hoạch (Trong đó có kế hoạch dạy tự chọn K10, K11; Kế hoạch dạy HSG, dạy chuyên đề.

- Xây dựng kế hoạch, đề cương dạy ôn thi HSG k12.

- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi  K12, dạy chuyên đề các bộ môn học sinh đăng ký học.

- Trước 12/8/2017

 

 

 

 

- Trước 20/8/2017

 

 

 

- GV

 

- TCM, BGH

09/2017

- Ngày 5/9/2017 trường tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018;

- Kiểm tra, bổ sung các kế hoạch chuyên môn: kế hoạch tổ, kế hoạch khai thác, bảo quản TBDH.

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng  HSG khối 12 và tham gia dự thi HSG K12 vào ngày 15/9/2017.

- Giáo viên làm các loại kế hoạch sổ sách đầu năm.

- Tổ lên kế hoạch, đăng ký bồi dưỡng đội ngũ GV dự thi GVG cấp trường môn Vật lí; Hóa học; Thể dục – GDQP&AN;

- Tổ Sử - Địa – TD – QP thực hiện tiết dạy mẫu.

- 10/9/2017

 

 

- 14/8/2017

 

- 15/9/2017

 

- Cuối tháng 9

- BGH, TCM

 

 

- BGH,TCM,

GV dạy

 

- TCM

10/2017

- Kiêm tra và Bổ sung thiết bị thí nghiệm và trang bị cho thư viện đầu năm học.

- Bổ sung TBDH cho môn thể dục.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG k12 củng cố hoàn thiện kiến thức đối với học sinh dự thi vòng 2 Thành phố.

- Kiểm tra toàn diện công tác giảng dạy của giáo viên các tổ lần 1.

- Thi GVG cấp trường các môn: Vật lí; Hóa học; Thể dục – GDQP&AN;

- Thanh tra dự giờ 6 đến 8 giáo viên.

 

 

 

- 01/10

 

- 2/10/2017

 

- Giữa tháng 10.

 

- 7/10 => 12/10

- BGH, TCM,

CBTB

 

- BGH, TCM, GV bồi dưỡng

 

 

- BGH, TCM

 

- BCĐ, BGK

 

- BGH

11/2017

- Kiểm tra hồ sơ dạy chuyên đề

- Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt và học tốt Hội giảng chào mừng ngày 20/11.

- Bổ sung trang thiết bị lần 2 (cho các môn).

- Kiểm tra toàn diện công tác giảng dạy của giáo viên các tổ lần 2

- Thi GVG cấp cụm trường các môn: Vật lí; Hóa học; Thể dục – GDQP&AN;

- Khảo sát chất lượng lần 1

( Đề thi mua của sở GD&ĐT HÀ Nội)

- Thanh tra dự giờ 6 đến 8 giáo viên.

Từ 2=>5/11/2017

2/11/2017

Trong tháng

 

Cuối tháng 11

 

Tháng 11

(Theo lịch của sở)

từ 27/10

 

- Toàn thể GV

 

 

- BGH

 

- BGH, GV dự thi

- BCĐ

- BGH

12/2017

- Kiểm tra thường xuyên công tác giảng dạy.

- Kiểm tra toàn diện công tác. giảng dạy của giáo viên các tổ (lần 3)

- Ôn tập học kỳ I

- Kiểm tra học kỳ I (Theo đề chung)

(Riêng khối 12 thi theo đề của Sở đối với 3 môn Toán, Văn, Anh)

-     Kỷ niệm ngày 22/12

-     Thanh tra dự giờ 6 đến 8 giáo viên.

Từ 02=>05/12

 

Từ 10/12/2017

 

1/12/2017

 

 

 

 

- BGH, TCM, GV

- Tổ Văn

01/2018

- Ổn định nề nếp chuyên môn đầu học kỳ II.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cho học kỳ II

- Kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn.

- Kiểm tra chuyên đề công tác tự bồi dưỡng.

- Thanh tra dự giờ 6 đến 8 giáo viên.

- Tổ Vật lí - CN thực hiện tiết dạy mẫu.

Từ 25/12/2017

 

Cuối tháng

Từ 18/01/2018

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

 

02/2018

- Kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn.

- Tiếp tục phong trào thi đua hai tốt.

- Thi HSG khối 10 và 11.

- Khảo sát chất lượng các môn nhằm tư vấn thi ĐH,CĐ cho học sinh .

- Làm hồ sơ thi Đại học, cao đẳng cho học sinh khối 12.

- Kiểm tra toàn diện công tác giảng dạy của giáo viên các tổ.

- Thanh tra dự giờ 6 đến 8 giáo viên.

Đầu tháng

 

Từ 05/02

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

- BGH,TCM,

GV Bồi dưỡng

- BHS

 

 

- BGH

03/2018

- Kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn.

- Khảo sát chất lượng lần 2

- Kiểm tra toàn diện công tác giảng dạy của giáo viên các tổ.

- Làm tốt đợt hội giảng chào mừng ngày 08/3 và 26/03.

- Chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp cho khối 12

- Thanh tra dự giờ giáo viên.

Cuối tháng 03/2018

Đầu tháng

10/04/2018

 

 

Như kế hoạch thanh tra.

- BGH

 

 

 

 

- CĐ

04/2018

- Kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn.

- Kiểm tra toàn diện công tác giảng dạy của giáo viên các tổ.

- Chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ và tiếp tục ôn thi tốt nghiệp cho khối 12.

 

 

05/2018

- Chuẩn bị cho thi học kỳ và kiểm tra học kỳ cho cả 03 khối học sinh.

- Chuẩn bị cho học sinh khối 12 thi tốt nghiệp

- Hoàn tất các loại hồ sơ trong năm.

Giữa tháng

Từ 10/05/2018

 

28=>30/05/2018

 

 

*Phụ lục: CÁC KỲ THI TRONG NĂM HỌC 2017-2018:

 

TT

Kỳ thi

Lưu ý

Ghi chú

Thời gian

chuẩn bị

Thời gian thi

1

Thi HSG khối 12

Từ tháng 8/2017

15/9/2017

1 đội tuyển từ

02 HS đủ ĐK

2

Thi HSG khối 11 & 10 cấp trường

Từ đầu tháng 1/2018

Lịch của cụm

1 đội tuyển từ

 5-10 HS đủ ĐK

3

Thi GVG cấp trường: Vật lí; Hóa học; Thể dục - GDQP&AN.

Tháng 10/2017

7/10 – 12/10

GV thuộc 4 môn dự thi

4

Thi GVG cấp cụm,  thành phố: Vật lí; Hóa học; Thể dục - GDQP&AN.

Tháng 11/2017

11/2017 (cụm)

Chưa có Tg cụ thể

5

Thi nghề phổ thông

Hoàn thành hồ sơ 31/08/2017

Theo lịch thi chung toàn Sở

 

6

Thi TNPT Quốc Gia

 

Theo lịch của Sở

 

7

Khảo sát lần 1

 

Cuổi tháng 11/2017

 

8

Khảo sát lần 2

 

Giữa tháng 3/2018

 

9

Khảo sát lần 3

 

Đầu tháng 5/2018

(cho lớp 12)

 

 • Ghi chú và lưu ý:
 1. Kế hoạch này được thông báo cho các tổ trưởng và các giáo viên để thực hiện.
 2. Các nội dung về thời gian có thể được điều chỉnh. Vì vậy, khi thực hiện, các tổ chuyên môn, các giáo viên phải thường xuyên xem lịch công tác trên bảng tin.

Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về trường cấp 3 Yên Lãng, về các khóa học, về các hoạt động và đời sống tại trường?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

“Trường cấp 3 Yên Lãng đang có các trường trình chính khóa và chương trình ngoại khóa.”

“”

“”

“”

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!